بلک ویلر شرد شات الیمپ

بلک ویلر شرد شات الیمپ ترکیبی از آمینو اسیدهای مختلف همچون بتا آلانین، ال آرژنین و ال سیترولین است . این محصول حاوی عصاره های گیاهی هم هست.