ال سیترولین اینسین لبز اسیلوم کابینت

ویژگی های محصول

  • 3 گرم ال سیترولین
  • پمپ های عضلانی را افزایش می دهد
  • ریکاوری را بهینه می کند
  • تولید GH را افزایش می دهد
  • هر سروینگ برابر است با 3.1 گرم
  • 60 سروینگ
  • 186 گرم