لین دیگری پی اچ دی

  • حاوی 400 میلی گرم کافئین
  • حاوی 300 میلی گرم کارنیتین
  • حاوی 200 میلی گرم تیروزین
  • حاوی 500 میلی گرم عصاره چای سبز
  • فرمول قدرتمند کنترل برای کاهش وزن
  • مناسب برای افراد وجترین
  • مناسب برای افراد وگان
  • بدون گلوتن
  • بدون لبنیات
  • 180 عدد کپسول