آمینو اسید ای ای ای استروویت

۶۲۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • طیف کاملی از آمینو اسید های اگزوژن
  • اسیدهای آمینه ضروری
  • 2000 میلی گرم ال لوسین
  • 1000 میلی گرم ال ایزولوسین
  • 1000 میلی گرم در لیتر والین
  • 550 میلی گرم ال گلوتامین
  • 300 میلی گرم ال تیروزین
  • 80 میلی گرم ال سیستئین
  • 200 گرم
آمینو اسید ای ای ای استروویت
آمینو اسید ای ای ای استروویت

۶۲۰,۰۰۰ تومان